A A A

JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA

Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

 

Celem JKI jest upowszechnianie krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:

  • językoznawstwo porównawcze,
  • politykę językową,
  • socjolingwistykę,
  • pragmalingwistykę,
  • etnolingwistykę,
  • hungarologię,
  • interlingwistykę,
  • nauki o komunikacji i informacji.



Pod redakcją Piotra Nowaka, Pawła Nowakowskiego (2006-2009) i Ilony Koutny (od 2010).

 

ISBN: 978-83-63664-15-2
ISSN: 1896-9585