A A A

2008 - TOM III

01 - KAROLINA KACZMAREK:
Badania tekstowe w procesie tłumaczenia polskich i węgierskich tekstów prawniczych na przykładzie umowy kupna-sprzedaży
Text Studies in Translation of Polish and Hungarian Legal Texts on the Example of Purchase Contracts
02 - MARCIN LEWANDOWSKI
The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?
Język piłki nożnej – socjolekt czy rejestr?
03 - SZYMON MACHOWSKI
Informatyczna implementacja algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań
Computer Implementation of Binary Synthesis and Sentence Dichotomization Algorithms
04 - ALEKSANDRA MATULEWSKA
Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa
The Quality of Legal Translation versus the Features of the Language of the Law
05 - ALEKSANDRA MATULEWSKA
Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim
Contracts of Lease from the Polish-English Translatological Perspective
06 - STEFAN WIERTLEWSKI
Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym
Conceptual Metaphor as a Tool for the Reconstruction of the Linguistic Image of the World in the Bike Sociolect
07 - MICHAŁ FARYŚ, EDYTA KWIATKOWSKA
Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie kampanii meksykańskiego domu towarowego El Palacio de Hierro
Creating a Company Image on the Example of the Campaign Led by the El Palacio de Hierro – a Mexican Department Store
08 - PIOTR NOWAK
Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia
Digital Revolution in Scientific Communication – Opportunities and Threats
09 - KRZYSZTOF SZYMONIAK
Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy?
Between the Newspaper and the Internet: New Journalistic Genres, Para-genres, or Hybrids?
10 - ŁUKASZ JESZKE
E-nauka i drogi jej rozwoju
E-learning and Its Prospects
11 - ARTUR DARIUSZ KUBACKI:
Professional Liability of Sworn Translators and Interpreters
12 - MAREK MATULEWSKI
Obieg informacji w świetle Prawa upadłościowego i naprawczego
Information Circulation in The Light of the Bankruptcy and Reorganization Law