A A A

DLA AUTORÓW

Wskazówki dla autorów


1. Czasopismo Język. Komunikacja. Informacja poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

2. Rocznik prowadzi trzy działy: (i) artykuły, (ii) opinie i polemiki oraz (iii) recenzje.

3. Teksty, wyłącznie w języku polskim lub angielskim, można nadsyłać w formie elektronicznej do końca września każdego roku.

4. Artykuł powinien mieć następujący układ:

– imię i nazwisko autora(ów)

– tytuł

– abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 1000 znaków) wraz z angielskim tłumaczeniem tytułu

– abstrakt w języku polskim (objętość j.w.) wraz z polskim tłumaczeniem tytułu

– treść

– bibliografia

5. Redakcja prosi wszystkich autorów o przygotowanie notatki o sobie w języku polskim  i angielskim według następującego schematu:

 

Jan Wieczorek – doktor, adiunkt, Zakład Kognitywistyki,

Instytut Filozofii UKW

email@email.edu

 

6. Artykuły nadesłane do rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przechodzą dwuetapową ocenę. Wstępnej dokonuje zespół redakcyjny, biorąc pod uwagę przede wszystkim zbieżność tematyki nadesłanego artykułu z profilem czasopisma oraz poziom jego formalnej poprawności. Materiały, które pomyślnie przyszły pierwszą fazę oceny, przekazywane są dwóm niezależnym recenzentom (tzw. double-blind review process), którzy dokonują oceny artykułów pod kątem stopnia aktualności prezentowanego stanu wiedzy, poprawności sformułowań tez, wyboru, opisu i zastosowania metod badawczych, sposobu prezentacji wyników badań oraz oryginalności osiągnięcia naukowego, jakie nadesłany artykuł wnosi do dotychczasowego stanu wiedzy. Recenzenci dokonują także oceny formalnej struktury tekstu oraz poprawności języka, w jakim został napisany.

7. Zespół redakcyjny rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przywiązuje dużą wagę do etyki i rzetelności w pracy naukowo-badawczej. Z tego powodu w przypadku artykułu wieloautorskiego prosimy o dokładną informację dotyczącą stopnia i charakteru udziału wniesionego przez poszczególnych autorów w jego powstanie. Niedopuszczalne jest wymienianie nazwiska osoby, która ma niewielki udział w pracy nad tekstem w nagłówku artykułu jako jednego z autorów (sugerujemy wymienienie go na przykład w podziękowaniach). Nie można także pomijać nazwisk osób, które wniosły istotny wkład w powstanie artykułu. Redakcja deklaruje, że korzystając ze wszelkich dostępnych środków, w tym również instrumentów prawnych, przeciwdziałać będzie zarówno zjawisku „ghostwriting”, jak również „guest authorship”. W przypadkach artykułów raportujących prace badawcze finansowane ze środków zewnętrznych prosimy o podanie ich źródła w krótkim oświadczeniu.

8. Redakcja rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” nie płaci honorariów autorskich.

 

Adres redakcji:

 

Redakcja Rocznika JKI

Instytut Językoznawstwa UAM,

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

 


E-mail:

ikoutny@amu.edu.pl

pnowak@amu.edu.pl


 

 

Guidelines for Authors


1. Langue. Communication. Information is an annual journal devoted to linguistics in its broad sense, communication and information sciences, as well as relationships between these research areas.

2. The journal consists of three major sections: (i) articles, (ii) opinions and polemics, and (iii) reviews.

3. Texts, only in Polish or English, should be sent electronically by the end of September every year.

4. Each paper should have the following format:

– name(s) of author(s)

– title

– English abstract (maximum 1,000 characters) including the English translation of the title

– Polish abstract (same length) including the Polish translation of the title

– content

– references

5. The editorial board kindly requests all authors to submit short notes about themselves in Polish and in English in accordance with the following format:

 

Jan Wieczorek – PhD, assistant profesor; Department of Cognitive Science,

Institute of Philosophy, Kazimierz Wielki University

email@email.edu

 

6. Articles sent to the annual „Język. Kommjunikacja. Informacja” undergo a two stage review process. The first is carried out by the editorial board taking first and foremost into consideration whether the article is in line with the journal’s areas of interest as well as its level of formal correctness. Those articles that pass the first stage are sent to two independent reviewers (double-blind review), who evaluate the article in terms of accurate understanding of the current state of knowledge, the appropriateness with which research goals are formulated, the selection, description and application of research methodology, the manner in which the results of research are presented and the originality of the contribution that the article makes to current knowledge. Reviewers also evaluate the formal structure of the text and evaluate the quality of the language in which it’s written.

7. The editorial board of the annual „Język. Komunikacja. Informacja” attaches a great deal of importance to issues of ethics and transparency in academic work. Therefore, in the case of articles with more than one author, precise information on the degree and nature of the contribution made by each author in its creation is requested. The naming of persons who have made only a modest contribution to the article as authors in the heading above the text is unacceptable (thanking them in the acknowledgements section is suggested instead). It is also not permissible to 185 omit the names of those persons who made a substantive contribution to the article. The editorial board declares that it will use all the means at its disposal, including legal recourse, to prevent articles that involve ghostwriting or „guest authorship” from being published. In cases of articles reporting on research funded by outside sources it is requested that these be given in a short declaration.

8. The editorial board of „Język. Komunikacja. Informacja” does not pay compensation to authors whose articles are published.

 

Journal address:

Redakcja Rocznika JKI

Instytut Językoznawstwa UAM,

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań


E-mail:

ikoutny@amu.edu.pl

pnowak@amu.edu.pl