A A A

DLA AUTORÓW / GUIDELINES FOR AUTHORS


Wskazówki dla autorów

Czasopismo „Język. Komunikacja. Informacja” poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami. Celem JKI jest upowszechnianie krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:

 

 • językoznawstwo porównawcze,
 • politykę językową,
 • socjolingwistykę, pragmalingwistykę,
 • etnolingwistykę,
 • hungarologię,
 • interlingwistykę,
 • nauki o komunikacji i informacji.

 

 1. JKI jest rocznikiem. Teksty można nadsyłać w formie elektronicznej do końca września każdego roku.
 2. Rocznik prowadzi cztery główne działy: (i) artykuły, (ii) opinie i polemiki, (iii) recenzje oraz (iv) kronika.
 3. Zachęcamy do nadsyłania artykułów napisanych po polsku, angielsku, francusku, niemiecku lub w języku esperanto.
 4. Przyjmujemy artykuły wcześniej niepublikowane.
 5. Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Nadsyłając zgłoszenia, Autorzy zgadzają się na to, że artykuły w niniejszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (Open Access) i podlegają licencji Creative Commons w wersji 4.0 BY-NC-ND.
 6. Nadesłane teksty muszą być zgodne ze wskazówkami redakcyjnymi. Artykuły, które nie są zgodne z wytycznymi zostaną odesłane autorom do poprawy.

Proces recenzji

Artykuły nadesłane do rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przechodzą dwuetapową ocenę. Wstępnej dokonuje zespół redakcyjny, biorąc pod uwagę przede wszystkim zbieżność tematyki nadesłanego artykułu z profilem czasopisma oraz poziom jego formalnej poprawności. Materiały, które pomyślnie przyszły pierwszą fazę oceny, przekazywane są dwóm niezależnym recenzentom (tzw. double-blind review process), którzy dokonują oceny artykułów pod kątem stopnia aktualności prezentowanego stanu wiedzy, poprawności sformułowań tez, wyboru, opisu i zastosowania metod badawczych, sposobu prezentacji wyników badań oraz oryginalności osiągnięcia naukowego, jakie nadesłany artykuł wnosi do dotychczasowego stanu wiedzy. Recenzenci dokonują także oceny formalnej struktury tekstu oraz poprawności języka, w jakim został napisany.

 

Zasady etyki

Zespół redakcyjny rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przywiązuje dużą wagę do etyki i rzetelności w pracy naukowo-badawczej. Z tego powodu w przypadku artykułu wieloautorskiego prosimy o dokładną informację dotyczącą stopnia i charakteru udziału wniesionego przez poszczególnych autorów w jego powstanie. Niedopuszczalne jest wymienianie nazwiska osoby, która ma niewielki udział w pracy nad tekstem w nagłówku artykułu jako jednego z autorów (sugerujemy wymienienie go na przykład w podziękowaniach). Nie można także pomijać nazwisk osób, które wniosły istotny wkład w powstanie artykułu. Redakcja deklaruje, że korzystając ze wszelkich dostępnych środków, w tym również instrumentów prawnych, przeciwdziałać będzie zarówno zjawisku „ghostwriting”, jak również „guest authorship”. W przypadkach artykułów raportujących prace badawcze finansowane ze środków zewnętrznych prosimy o podanie ich źródła w krótkim oświadczeniu.

Redakcja rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” nie płaci honorariów autorskich.


Wskazówki redakcyjne

1. Długość: maksymalna długość artykułu (wraz z bibliografią, przypisami i załącznikami) nie powinna przekraczać 45.000 znaków ze spacjami (ok. 15 stron)

2. Teksty muszą zostać nadesłane w formacie Microsoft Word lub kompatybilnym (.doc, .docx, .odt) wraz z dołączonym plikiem .pdf

3. Abstrakt: artykuły muszą zawierać co najmniej jeden abstrakt napisany w języku artykułu (do 1,000 znaków); inne języki są mile widziane

4. Każdy artykuł powinien mieć następujący format:

- imię i nazwisko autora/ów

- tytuł

- abstrakt

- słowa kluczowe

- treść

- bibliografia

5. Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej) i podzielony na sekcje z wyróżnionymi śródtytułami.

6. Podstawowy krój pisma: Times New Roman 12 pt

7. Dłuższe cytaty: (dłuższe niż dwie linie) powinny zostać wyróżnione z głównego tekstu poprzez użycie czcionki 11 pt, wcięcia z prawej i lewej i pojedynczej interlinii; cytowania powinny być zawarte w tekście (nie w przypisach!) zgodnie z poniższym modelem:

(autor rok: strona/y), np. (Koutny 2012: 58)

8. Bibliografia: wysunięty pierwszy wiersz (hanging indentation), w kolejności alfabetycznej, imię podane pełne lub jako inicjał z kropką – konsekwetnie w całej bibliografii

a. monografie [tytuł książki kursywą]

Galor, Z. i Pietiläinen, J. 2015: UEA en konscio de Esperantistoj. Dobrichovice (Praha): Kava-Pech.

b. rozdziały w monografii [tytuł książki kursywą]

Koutny, Ilona 2010: Esperantlingva bildo de la mondo. W: Blanke, Detlev & Lins Ulrich (red.): La arto labori kune: festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. 290–305.

c. artykuły w czasopiśmie [tytuł czasopisma kursywą]

Fettes, M. 1996: The Esperanto community: A quasi-ethnic linguistic minority? Language Problems and Language Planning 20(1): 53–59.

9. Notka biograficzna: prosimy dołączyć krótką notkę biograficzną (preferowany jęz. angielski) zgodnie z podanym modelem: nazwisko, imię – stopień/tytuł zawodowy/naukowy, stanowisko, afiliacja (katedra/instytut, wydział, uniwersytet), adres email, ORCID (obligatoryjny), np.

Jan Wieczorek – PhD, assistant professor; Department of Cognitive Science, Institute of Philosophy, Kazimierz Wielki University; email@email.edu, 0000-0002-1825-0097

 

 

Guidelines for Authors

“Język. Komunikacja. Informacja” (Language. Communication. Information) is an annual journal devoted to linguistics in its broad sense, communication and information sciences, as well as relationships between these research areas. The aim of JKI is to promote domestic and foreign achievements in the field of linguistics, with particular emphasis on:

 • comparative linguistics,
 • language policy,
 • sociolinguistics, pragmalinguistics,
 • ethnolinguistics,
 • hungarology,
 • interlinguistics,
 • communication and information sciences

 1. JKI is an annual journal. Texts should be sent electronically by the end of September every year.
 2. The journal consists of for major sections: (i) papers, (ii) opinions and polemics, (iii) reviews, and (iv) chronicle.
 3. We invite papers written in Polish, English, French, German or Esperanto.
 4. We accept papers not published before.
 5. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. By sending their contributions authors accept that papers published in this journal are available online free of charge (Open access) and are subject to the Creative Commons license 4.0 version BY-NC-ND.
 6. Submissions must follow the editing instructions. Articles not adhering to the guidelines will be returned to their authors.

Review process

Articles sent to the annual “Język. Komunikacja. Informacja” undergo a two stage review process. The first is carried out by the editorial board taking first and foremost into consideration whether the article is in line with the journal’s areas of interest as well as its level of formal correctness. Those articles that pass the first stage are sent to two independent reviewers (double-blind review), who evaluate the article in terms of accurate understanding of the current state of knowledge, the appropriateness with which research goals are formulated, the selection, description and application of research methodology, the manner in which the results of research are presented and the originality of the contribution that the article makes to current knowledge. Reviewers also evaluate the formal structure of the text and evaluate the quality of the language in which it is written.


Ethics

The editorial board of the annual “Język. Komunikacja. Informacja” attaches a great deal of importance to issues of ethics and transparency in academic work. Therefore, in the case of articles with more than one author, precise information on the degree and nature of the contribution made by each author in its creation is requested. The naming of persons who have made only a modest contribution to the article as authors in the heading above the text is unacceptable (thanking them in the acknowledgements section is suggested instead). It is also not permissible to 185 omit the names of those persons who made a substantive contribution to the article. The editorial board declares that it will use all the means at its disposal, including legal recourse, to prevent articles that involve ghostwriting or „guest authorship” from being published. In cases of articles reporting on research funded by outside sources it is requested that these be given in a short declaration.

The editorial board of “Język. Komunikacja. Informacja” does not pay compensation to authors whose articles are published.


Editing instructions

1. length: the maximum article length (together with references, footnotes and appendices) should not exceed 45.000 characters with spaces (about 15 pages)

2. texts need to be submitted as Microsoft Word files or compatible (.doc, .docx, .odt) and accompanied by a .pdf file

3. abstract: articles need to be accompanied by at least an abstract in the article’s language (up to 1,000 characters); other languages are welcome

4. each paper should have the following format:

- name(s) of author(s)

- title

- abstract

- keywords

- content

- references

5. texts should be justified (aligned both to the left and to the right) and divided into (sub)sections with clear headings

6. main font style: Times New Roman 12 pt

7. long citations: (longer than two lines) are to be distinguished from the main body of text through 11 pt font size, indentation on the left and on the right and single spacing; please cite in-text (not in footnotes!) according to the following model:

(author year: page(s)), e.g. (Koutny 2012: 58)

8. bibliography/references: hanging indentation, in alphabetic ordering, first name given in full or an initial only followed by a full stop – consequently throughout the bibliography

a. books [book title in italics]

Galor, Z. and Pietiläinen, J. 2015: UEA en konscio de Esperantistoj. Dobrichovice (Praha): Kava-Pech.

b. chapters [book title in italics]

Koutny, Ilona 2010: Esperantlingva bildo de la mondo. In: Blanke, Detlev & Lins Ulrich (eds): La arto labori kune: festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. 290–305.

c. journal articles [journal title in italics]

Fettes, M. 1996: The Esperanto community: A quasi-ethnic linguistic minority? Language Problems and Language Planning 20(1): 53–59.

9. bionote: please include a short bio-note (preferably in English) according to the following model: name – academic degree/title, position, affiliation (department/institute, university), email address, ORCID (obligatory), for example:

Jan Wieczorek – PhD, assistant professor; Department of Cognitive Science, Institute of Philosophy, Kazimierz Wielki University; email@email.edu, 0000-0002-1825-0097